Kim Crawford
$12 6oz / $16 9oz / $48 Bottle

Sauvignon Blanc, New Zealand